Cookies helfen uns, bessere Benutzererfahrung zu bieten. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies.

Poskytovateľ služby: Mgr. Jozef Balabas, Mierová 31,059 71 Ľubica
 
Prevádzka: Penzión Leibic, ul. Gen. Svobodu 253/137, 059 71 Ľubica
 
1. V Penzióne Leibic môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby, alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania, alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie penziónu Leibic pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou. 
 
2. Penzión Leibic môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. 
 
3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa        v dobe od 14:00 hod. najneskôr do 20:00 hod. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Po uplynutí uvedenej doby môže penzión izbou disponovať. 
 
4. Hosť uvoľní izbu (check out )a odhlási svoj pobyt na recepcii penziónu najneskôr 
do 10:00 hod, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 10:00 do 12:00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 10,- EUR/izbu (late check out). V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 12:00 hod. do 14:00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 13,- EUR/izba (late check out). V prípade oneskoreného uvoľnenia izby po 14:00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok vo výške 100 % z ceny izby. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň. 
 
5. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 14,00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak. 
 
6. Penzión uplatňuje stornopodmienky a stornopoplatky v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb: 
a) 1-2 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 100% z ceny objednaných služieb, 
b) 2-3 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 70 % z objednaných služieb, 
c) 3-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 50 % z objednaných služieb,
d) 5-10 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je stornopoplatok 30 % z objednaných služieb,
e) viac ako 10dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez stornopoplatku. 
d) Penzión si vyhradzuje stornopoplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a stornopoplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne. 
 
7. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr pri nastúpení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní. 
 
8. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu. 
 
9. V izbe a spoločenských priestoroch penziónu Leibic nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia penziónu prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie. 
 
10. V penzióne Leibic a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové –prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.). 
 
11. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch penziónu Leibic
 
12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch penziónu Leibic. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne Leibic.
 
13. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené vyhradené miesto od ktorého 
hosť na požiadanie obdrží kľúčik na recepcii penziónu. 
 
14. V čase od 22,00 hod. do 07,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. 
Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch k tomu určených. 
 
15. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory  penziónu. V izbe, kde je hosť ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka Ubytovací poriadok ubytovacieho úseku penziónu Leibic alebo vedenia penziónu Leibic v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod. 
 
16. Pred odchodom z izby penziónu Leibic je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnú elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť okná a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kľúč odovzdať na recepcii penziónu Leibic, ak nie je dohodnuté s vedením ubytovacieho úseku penziónu inak. 
 
17. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú 
vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom
mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Penzión poskytuje na požiadanie a podľa platného cenníka hosťovi bezpečnostný trezor.
 
18. Psy a iné zvieratá nie sú v penzióne Leibic povolené. 
 
19. Za škody, spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 
20. Parkovisko v objekte penziónu Leibic prevádzkuje penzión Leibic. 
 
21. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu Leibic, resp. sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku penziónu Leibic, ktorý je zverejnený na recepcii penziónu. 
 
Ubytovací poriadok platí od 15. 06. 2017
 
 
 
 
 
 
V Ľubici dňa 15.06.2017                        Mgr. Jozef Balabas
                                                                             majiteľ